การขอลดวันต้องโทษ

การขอลดวันต้องโทษจำคุกคืออะไร? 

การลดวันต้องโทษจำคุก คือ ประโยชน์ตอบแทนให้แก่นักโทษที่ได้สำนึกแก่ความผิดและตั้งใจประพฤติตนเป็นคนดีมีความอุตสาหะ มีความก้าวหน้าในด้านการศึกษาและอบรม และทำการงานเกิดผลดีหรือทำความชอบแก่ทางราชการเป็นพิเศษ อาจได้รับการพิจารณาให้ปล่อยตัวลดวันต้องโทษจำคุกก่อนครบกำหนดโทษตามหมายศาล 

หลักเกณฑ์การลดวันต้องโทษจำคุก 

 1. นักโทษเด็ดขาดชั้นดีขึ้นไปที่จำคุกตามคำพิพากษามาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือ 1 ใน 3 ของกำหนดโทษ (ตัวอย่าง โทษจำคุก 3 ปี จำมาแล้ว 2 ปี) ตามหมายศาลในขณะนั้น ในกรณีที่ต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตต้องมีการเปลี่ยนเป็นโทษที่มีกำหนดระยะเวลาก่อนได้รับการพิจารณารับวันลดวันต้องโทษ นักโทษเด็ดขาดจะได้รับวันลดตามชั้น ดังนี้
 2. นักโทษชั้นเยี่ยม ได้รับเดือนละ 5 วัน
 3. นักโทษชั้นดีมาก ได้รับเดือนละ 4 วัน
 4. นักโทษชั้นดี ได้รับเดือนละ 3 วัน   

คุณสมบัติของผู้ต้องขังที่มีสิทธิ์ได้รับการลดวันต้องโทษจำคุก 

1.ผู้ต้องขังต้องไม่กระทำผิดวินัยทัณฑสถานฯ ในช่วงก่อนหรือระหว่างการพิจารณาลดวันต้องโทษ
2.ไม่มีคำสั่งอายัดตัว ไม่มีโทษกักขัง/ค่าปรับ
3.ต้องผ่านการอบรมแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยครบทั้ง 3 ด้าน คือ
3.1 ด้านพัฒนาจิตใจ ต้องเป็นหลักสูตรด้านศาสนา ที่กรมราชทัณฑ์กำหนด
3.2 ด้านการฝึกวิชาชีพ ต้องเป็นงานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษได้
3.3 ด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดตามลักษณะแห่งคดี(เฉพาะคดียาเสพติด) อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
3.3.1โปรแกรมแก้ไขผู้ค้ายาเสพติด (ผู้ค้าราย่อย)
3.3.2โครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบชุมนบำบัด
3.3.3โครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์
3.3.4โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับกลุ่มผู้ต้องขังยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อย
3.3.5 การอบรมค่ายพัฒนาอาสาสมัครแกนนำ TO BE NUMBER ONE
4.ต้องมีผู้อุปการะที่มีความพร้อมให้การอุปการะแก่นักโทษเด็ดขาดในระหว่างรับการลดวันต้องโทษจำคุก เอกสารประกอบการพิจารณา จะแบ่งเป็นการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ สองส่วน ดังนี้  

เอกสารที่ผู้ต้องขังเป็นผู้จัดเตรียม  

 1. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักโทษและผู้รับอุปการะนักโทษ
 2. สำเนาเอกสารคำพิพากษา ประจำคดีทุกคดี (กรณีมีหลายคดี) กลุ่มที่ 2 – กลุ่มที่ 9
 3. ใบประกาศนียบัตรการอบรมทั้ง 3 ด้าน   

เอกสารที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดเตรียม 

 1. ผลการสืบเสาะข้อเท็จจริง จากสำนักงานคุมประพฤติ
 2. แบบประเมินพฤติกรรมนักโทษเด็ดขาดรายบุคคล 4 มิติ
 3. แผนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังรายบุคคล (Sentence Plan)
 4. แบบประเมินความเสี่ยงในการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขัง (Offender Risk Assessment OA)  

ขั้นตอนการดำเนินการทำวันลดวันต้องโทษ  

 1. สำรวจรายชื่อนักโทษที่เข้าเกณฑ์การลดวันต้องโทษจำคุกล่วงหน้า
 2. ส่งเจ้าหน้าที่สืบเสาะลงพื้นที่หาข้อมูลและส่งข้อมูลนั้นไปที่สำนักงานคุมประพฤติตามเขตพื้นที่
 3. ตรวจสอบประวัติการกระทำความผิดวินัย ระหว่างการต้องโทษจำคุก
 4. ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาลดวันต้องโทษจำคุกในชั้นเรือนจำ (สำหรับนักโทษที่เข้าเกณฑ์)
 5. เสนอผลการพิจารณาชั้นเรือนจำไปยังกรมราชทัณฑ์ เพื่อคณะอนุกรรมการจะพิจารณาอนุมัติการลดวันต้องโทษ
 6. ดำเนินการปล่อยตัวนักโทษที่ได้รับการอนุมัติให้ปล่อยตัว (ตรวจสอบการกระทำความผิดวินัยก่อนการปล่อยตัว