การฝากแว่นตา

 ขั้นตอนการฝากแว่นตา

 1. ทัณฑสถานฯ อนุญาตให้ผู้ต้องขังที่มีปัญหาทางสายตา สามารถมีแว่นตาได้ไม่เกิน 1 อัน
 2. ผู้ต้องขังสามารถเขียนคำร้องผ่านทางแดนต้นสังกัด หรือญาติสามารถติดต่อทำเรื่องผ่านทางศูนย์ Care โดยผู้ฝากจะต้องแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวของญาติผู้นำมาฝาก
 3. เจ้าหน้าทีจะตรวจสอบแว่นตาก่อนนำส่งให้แก่ผู้ต้องขังทุกครั้ง 
 4. ในกรณีที่่ผู้ต้องขังมีแว่นตาอยู่แล้วจะต้องส่งแว่นตาอันเก่าก่อนรับแว่นตาอันใหม่

ฝากยาประจำตัว

 ขั้นตอนการฝากยาประจำตัวให้แก่ผู้ต้องขังภายในทัณฑสถานฯ ด้วยตนเอง 

 1. โปรดนำยาประจำตัวพร้อมใบรับรองแพทย์หรือประวัติการรักษาจากภายนอก มาฝากที่ อาคารชวนชม พร้อมทั้งชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตัว และแดนที่ผู้ต้องขังสังกัด 
 2. เภสัชกรประจำอาคารชวนชม จะทำการตรวจสอบเบื้องต้นและส่งต่อให้แก่เภสัชกรประจำทัณฑสถานฯ เพื่อทำการตรวจสอบอีกครั้งและพิจารณาก่อนทำการส่งมอบให้แก่ผู้ต้องขัง
 3. การฝากยาหรือชำระค่ายา สามารถทำได้ที่ อาคารชวนชม(บริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม) เท่านั้น

การรักษาตามใบสั่งยา

 ขั้นตอนการชำระค่ายา ตามใบสั่งยา ซึ่งออกโดยแพทย์ที่เข้าตรวจ ผู้ต้องขังป่วยภายในทัณฑสถานฯ 

 1. ผู้ต้องขังเข้ารับการตรวจก่อนขอรับใบสั่งยาจากทางแพทย์ภายในทัณฑสถานฯ
 2. ผู้ต้องขังต้องทำการส่งใบสั่งยาให้แก่ญาติทางไปรษณีย์ด้วยตนเอง
 3. เมื่อญาติได้รับใบสั่งยา ให้นำใบสั่งยาไปชำระได้ที่ อาคารชวนชม
 4. เมื่อทำการชำระเรียบร้อยแล้ว เภสัชกรประจำอาคารชวนชมจะทำการจัดเตรียมยาและนำให้เภสัชกรประจำทัณฑสถานฯ เป็นผู้นำเข้าทัณฑสถานฯ เพื่อจ่ายให้แก่ผู้ต้องขัง ต่อไป ซึ่งจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน 3 วัน หลังจากชำระเงินแล้ว
 5. การฝากยาหรือชำระค่ายา สามารถทำได้ที่ อาคารชวนชม (บริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม) เท่านั้น