คนดีผลงานเด่น 

ประจำเดือนเมษายน 2563 : เจ้าหน้าที่เยี่ยมญาติผ่าน LINE  

วัตถุประสงค์โครงการ

เชิดชูเกียรติ บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่นในรอบเดือน
เสริมสร้างขวัญกำลังใจ และตอบแทนผลงาน  

นายถนบรรณ วรรณกี้ ตำแหน่ง นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ ฝ่ายสวัสดิการผู้ต้องขัง ส่วนสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบเป็นแอดมินของไลน์ @visitcida ที่ต้องคอยตอบคำถามให้ข้อมูลปฏิสัมพันธ์กับญาติที่ติดต่อเข้ามา และทำหน้าที่จัดคิวการเยี่ยม Line Visit

ผลงานเด่นที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ

ในเดือนเมษายน 2563 มีปริมาณความต้องการเยี่ยมญาติผ่านไลน์ สูงขึ้นกว่า 1 เท่าตัว กล่าวคือ มีผู้ใช้บริการทั้งเดือนมากถึง 2,622 คน ในขณะที่เดือนมีนาคม 2563 มีผู้ใช้บริการเพียง 1,109 คน ทำให้แอดมินที่รับผิดชอบไลน์ @visitcida ต้องรับภาระงานที่หนักกว่าเดิม 2-3 เท่า เนื่องเพราะต้องชี้แจงตอบคำถามญาติที่ติดต่อเข้ามาใหม่ พร้อมกับจัดคิวเสริมพิเศษให้ รวมทั้งต้องอดทนอดกลั้นกับเสียงตำหนิว่า บริการล่าช้า ไม่ทันใจ ซึ่งถ้าพิจารณาเนื้องานการให้เจ้าหน้าที่คนเดียวดูแลบริหารจัดการรับมือผู้ใช้บริการได้กว่า 2,600 คน ก็ต้องถือว่า ทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม จนทำให้ผู้บังคับบัญชาเห็นใจ พัฒนาระบบการจองเยี่ยม Line Visit แบบใหม่ จองผ่านเว็บไซต์บริการ cida.site ขึ้นมาทดแทนเพื่อไม่ให้รับภาระงานที่หนักจนเกินไป

นายอนุรักษ์ บุญโภคัย ตำแหน่งนักทัณฑวิทยา ชำนาญการ และ นายชนันวิทย์ ชูหลอง ตำแหน่งนักทัณฑวิทยา ปฏิบัติการ ฝ่ายรักษาการณ์ ส่วนรักษาการณ์ ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการและควบคุมการเยี่ยมให้เป็นไปตามคิวนัดหมาย 

ผลงานเด่นที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ

ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และมีจิตสาธารณะทำให้การเยี่ยม Line Visit เป็นไปตามคิวนัดหมาย แม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนขยายระยะเวลาในวันทำการปกติให้มากขึ้น และเปิดเยี่ยมเสริมพิเศษเพิ่มเติมในวันเสาร์ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ ทำให้สามารถบริการญาติได้มากถึง 2,622 คน และการเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาแต่อย่างใด 

นายณัฐวุฒิ สุขารมณ์ ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ ฝ่ายปกครองกลาง ส่วนปกครองผู้ต้องขัง ปฏิบัติหน้าที่ประจำหมวดแรงงาน 

ผลงานเด่นที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ

ทำหน้าที่บริหารจัดการเบิกตัวผู้ต้องขัง จากแดนต่างๆตามคิวนัดหมายการเยี่ยมมาเป็นชุดๆละ 10 คน เพื่อมารอให้เจ้าหน้าที่ประจำห้องเยี่ยมมารับตัว ทำให้การเยี่ยมญาติผ่านไลน์ ดำเนินการไปอย่างไหลลื่น ไม่สะดุดหรือติดขัด ตรงตามเวลาที่นัดหมายกับญาติ  

ประจำเดือน มีนาคม 2563 : ฝ่ายปกครองแดน 10

วัตถุประสงค์โครงการ

เชิดชูเกียรติ บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่นในรอบเดือน
เสริมสร้างขวัญกำลังใจ และตอบแทนผลงาน  

ผลงานเด่นที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
- ฝ่ายปกครองแดน 10 รับมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ภายในทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง ด้วยการเตรียมพื้นที่รับตัวผู้ต้องขังเข้าใหม่ที่มีประวัติพฤติการณ์ความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อ และรับผิดชอบดำเนินการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังฯ เป็นระยะเวลา 14 วัน จากนั้นเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว จะส่งตัวให้แพทย์เข้าตรวจอาการ เพื่อประเมิน หากไม่มีอาการผิดปกติก็จะส่งตัวกลับเข้าแดน3 ซึ่งเป็นแดนแรกรับ 

- ปัจจุบัน(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2563 ) ฝ่ายปกครองแดน 10 ได้ดำเนินการนำผู้ต้องขังเข้าใหม่ที่ผ่านการคัดกรองว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อมากักตัวเพื่อเฝ้าระวังฯ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา ได้แยกกักตัวผู้ต้องขังกลุ่มนี้ จำนวน 18 คน แต่ยังไม่พบผู้ต้องขังที่มีอาการติดเชื้อไวรัสแต่อย่างใด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2563 : นายพรหมมา พรมโนนศรี  

วัตถุประสงค์โครงการ

เชิดชูเกียรติ บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่นในรอบเดือน
เสริมสร้างขวัญกำลังใจ และตอบแทนผลงาน  

นายพรหมมา พรมโนนศรี 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน   ปฏิบัติหน้าที่งานเยี่ยมญาติ ฝ่ายสวัสดิการผู้ต้องขัง ส่วนสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ต้องขัง

ผลงานเด่นที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ      

ปฏิบัติหน้าที่เป็นแอดมินงาน ”บริการฝากเงินออนไลน์” และงานเยี่ยมญาติผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์  โดยดูแลงานในขั้นตอน การตรวจสอบข้อมูลญาติและผู้ต้องขังที่ทำการลงทะเบียนเข้ามาขอใช้บริการ และแนะนำญาติในการเข้าใช้บริการให้กับญาติ เพื่อให้ญาติเกิดความสะดวก สบาย รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายของญาติ ที่ไม่ต้องเสียค่าเดินทางเข้ามาเยี่ยมและฝากเงินผู้ต้องขังของที่เรือนจำ    

ประจำเดือน มกราคม 2563 : นายวิจิตร ณ นุวงศ์   

วัตถุประสงค์โครงการ

เชิดชูเกียรติ บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่นในรอบเดือน
เสริมสร้างขวัญกำลังใจ และตอบแทนผลงาน  

นายวิจิตร ณ นุวงศ์ 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสูทกรรม ส่วนสวัสดิการผู้ต้องขัง

ผลงานเด่นที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ

ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลการประกอบอาหารจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง ให้ได้มาตรฐานทั้งในแง่คุณภาพและปริมาณ โดยดูแลตั้งแต่ วัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหาร, การจัดเก็บวัตถุดิบ, การจัดเตรียมวัตถุดิบ, การประกอบอาหารและการปรุง, กระบวนการแจกจ่ายอาหารไปตามแดนต่างๆ ตลอดไปจนถึง การควบคุมดูแลสุขลักษณะอนามัยของผู้ต้องขังที่ทำงานสูทกรรม อาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ภายในแดนสูทกรรม 

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา งานสูทกรรมสามารถรักษาคุณภาพและมาตรฐานในการบริหารจัดการงานสูทกรรมได้เป็นอย่างดี  

การอบรมให้ความรู้ผู้ช่วยงานสูทกรรมในการเฝ้าระวังสุขาภิบาลก่อนปรุงและประกอบอาหาร    

การป้องกันเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร ต้มเขียงและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ  

ประจำเดือน ธันวาคม 2562 
คนที่1

วัตถุประสงค์โครงการ

เชิดชูเกียรติ บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่นในรอบเดือน
เสริมสร้างขวัญกำลังใจ และตอบแทนผลงาน  

นายวงศภัทร นามอินโพ (หมอกลิ้ง)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ผลงานเด่นที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
นายวงศภัทร นามอินโพ เข้าเวรพยาบาลประจำทัณฑสถานฯ เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ต่อเนื่องถึงเช้าวันที่ 15 ธันวาคม 2562 มีเหตุผู้ต้องขังป่วยฉุกเฉิน จำเป็นต้องนำตัวส่งออกรักษาตัวโรงพยาบาลภายนอก 2 ราย

รายแรก ส่งป่วยเวลาประมาณ 2 ทุ่ม ผู้ต้องขังป่วยเป็นชาวเมียนมาร์ มีอาการแน่นหน้าอก อาเจียน วัดชีพจรไม่ได้ ไม่มีแรง นำส่งสถาบันบำราศนราดูร และนำส่งต่อไปโรงพยาบาลโรคทรวงอกจนได้รับการรักษาด้วยการทำบอลลูนเส้นเลือดหัวใจ ผู้ป่วบปลอดภัย

รายที่2 เวลาประมาณ 6โมงเช้า ผู้ต้องขังป่วยเป็นชาวไทย มีอาการชัก หมดสติ เลือดออกในสมอง ผู้ต้องขังมีอุจจาระและปัสสาวะไหล นำส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ซึ่งได้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประมาณ 3-4วัน ผู้ต้องขังรายนี้เสียชีวิต

ทั้ง 2 กรณี นายวงศภัทร ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเต็มความสามารถ ปั๊มหัวใจช่วยเหลือตลอดทางโดยมิได้รังเกียจ แม้ผู้ป่วยจะอาเจียน หรือ อุจจาระ เปื้อนตามร่างกาย

ประจำเดือน ธันวาคม 2562
คนที่ 2

วัตถุประสงค์โครงการ

เชิดชูเกียรติ บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่นในรอบเดือน
เสริมสร้างขวัญกำลังใจ และตอบแทนผลงาน  

นายทิวา ทารี
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจค้น ฝ่ายรักษาการณ์ 

ผลงานเด่นที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
ปฏิบัติหน้าที่ ตรวจค้นบุคคล และ สิ่งของเข้าออกทัณฑสถานฯ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะและรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างดียิ่ง แม้ว่าจะเป็นงานที่มีความลำบากตรากตรำ เนื่องจากในแต่ละวันจะมีบุคคล รถยนต์ และสิ่งของผ่านเข้าออกทัณฑสถานฯ จำนวนมาก อีกทั้งเป็นงานที่มีโอกาสกระทบกระทั่งกับบุคคลอื่น แม้กระทั่งเจ้าพนักงานด้วยกันค่อนข้างสูง

ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 มีผลงานตรวจพบยาเส้น จำนวน 71 มัด พร้อมกระดาษมวน 40 แพ็ค ซุกซ่อนมาในรถขยะ

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

วัตถุประสงค์โครงการ

เชิดชูเกียรติ บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่นในรอบเดือน
เสริมสร้างขวัญกำลังใจ และตอบแทนผลงาน  

สถานพยาบาล และ ฝ่ายปกครองแดน ๑๒ 

ผลงานที่รับผิดชอบ
การควบคุมและป้องกัน การแพร่ระบาดโรคไข้กาฬหลังแอ่นในทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง

สถานพยาบาล และ ฝ่ายปกครองแดน ๑๒ ได้ร่วมกันควบคุมและป้องกัน การแพร่ระบาดโรคไข้กาฬหลังแอ่นในเรือนจำ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2562 (2 ระยะฟักเชื้อ หรือ ประมาณ 20 วัน ) 

ประจำเดือน ตุลาคม 2562

วัตถุประสงค์โครงการ

เชิดชูเกียรติ บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่นในรอบเดือน
เสริมสร้างขวัญกำลังใจ และตอบแทนผลงาน  

คนดีผลงานเด่น

ประจำเดือน ตุลาคม 2562 
นายภูดิท  ไพบูลย์สิริวัฒน์
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน  

ผลงานที่รับผิดชอบ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้าและต้นไม้บริเวณทัณฑสถานฯ
ขับรถขนถ่ายขยะมูลฝอยภายใน ออกนอกทัณฑสถานฯ