2169
จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในขณะนี้ (ประเทศไทย)

การป้องกันไวรัสโคโรนา

มาตรการรับมือ COVID-19

COVID-19 แพร่กระจายอย่างไร