การฝากเงิน

 การฝากเงินให้ผู้ต้องขังที่เคาเตอร์ฝากเงินของทัณฑสถานฯ 

  1. กดบัตรคิวฝากเงิน พร้อมกรอกแบบฟอร์มฝากเงินระหว่างรอฟังเสียงเรียกคิวของท่าน
  2. ยื่นบัตรคิว ใบฝากเงิน และจำนวนเงินที่ท่านประสงค์จะฝาก ให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ.ช่องฝากเงิน
  3. รับใบเสร็จฝากเงินจากเจ้าหน้าที่
  4. ตรวจสอบเงินทอน และข้อมูลผู้ต้องขังที่อยู่ในบิลใบเสร็จ เช่น ชื่อ- นามสกุล เลขหมาย แดน หรือจำนวนเงินที่ฝาก ว่าถูกต้องหรือไม่
  5. lหากมีข้อผิดพลาดให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการแก้ไขในทันที

**ทัณฑสถานฯ ไม่อนุญาตให้ผู้ต้องขังมีเงินในบัญชีกับทางเรือนจำเกิน 9,000 บาทยกเว้น กรณีมีเหตุผลความจำเป็นต้องขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษ**

การส่งธนาณัติ

 การส่งธนาณัติให้ผู้ต้องขัง 

  1. ทัณฑสถานฯ อนุญาตให้ผู้ต้องขังมีเงินในบัญชีได้ไม่เกินคนละ 9,000 บาท เพราะฉะนั้น ญาติควรคำนึงถึงจำนวนเงินที่จะส่ง ไม่ให้มากเกินสมควร
  2. ญาติสามารถส่งธนาณัติได้ที่ทำการไปรษณีย์ตามวันและเวลาราชการ และจ่าหน้าซองตามตัวอย่างด้านล่าง
  3. กรุณาเก็บหลักฐานใบเสร็จทุกครั้งที่ทำการส่งธนาณัติเพื่อใช้ยืนยันกรณีมีข้อผิดพลาดอันใด
  4. ท่านสามารถตรวจสอบว่าธนาณัติได้ขึ้นเงินและส่งเข้าบัญชีบุ๊กเงินฝากของผู้ต้องขังแล้วได้จากเฟสบุ๊ค ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง (รูปไอคอน facebook ด้านล่าง) ซึ่งจะลงให้ญาติได้ตรวจสอบประมาณสัปดาห์ละ 1 ครั้ง