เยี่ยมญาติโครงการครอบครัวสัมพันธ์ 

ฑัณทสถานบำบัดพิเศษกลางขอประกาศแจ้งให้ทราบทั่วกันว่าได้ระงับการเยี่ยมญาติตามโครงการครอบครัวสัมพันธ์ไว้ชั่วคราว จนกว่าจะมีประกาศแจ้งใหม่เมื่อสถานการณ์ต่างๆคลี่คลาย/ดีขึ้น