เยี่ยมญาติโครงการครอบครัวสัมพันธ์ 

  การเยี่ยมโครงการครอบครัวสัมพันธ์  

  1. ญาติผู้ต้องขังสามารถทำการจองได้ที่ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ ชั้น 3 ตึกอำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง เท่านั้น
  2. เอกสารการจองเยี่ยม ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารที่แสดงความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขัง เช่น สูติบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน (การจองต้องใช้เอกสารของทุกคนที่ขอเยี่ยม)
  3. ผู้จองเยี่ยมทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรือนจำและยินยอมให้ทำการตรวจค้นก่อนเข้าภายในเรือนจำ
  4. หากมีผู้ใดที่จองแล้วไม่สามารถเข้าเยี่ยมได้ตามวันและเวลาที่กำหนด ให้แจ้งทางเรือนจำก่อนล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน
  5. ญาติผู้ต้องขังที่เป็นชาวต่างชาติ สามารถใช้สำเนาหนังสือเดินทางและเอกสารแสดงความเป็นญาติหรือเอกสารจากสถานทูต/กงสุล เพื่อประกอบการพิจารณา

   กฎและข้อบังคับ  

  1. สามารถเยี่ยมได้ไม่เกินครั้งละ 5 คน และต้องเป็นคนที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวดองกันกับผู้ต้องขัง เท่านั้น หรือถ้าไม่มีหลักฐานแสดงถึงความสัมพันธ์ ต้องให้ผู้ปกครองของผู้ต้องขังเป็นคนรับรอง
  2. ต้องเป็นผู้ต้องขังชั้นกลางขึ้นไป หรือหากเป็นผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณา/ อุทธรณ์ / ฎีกา ก็สามารถเยี่ยมใกล้ชิดได้เช่นกัน
  3. ผู้ต้องขังไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัยหรือตั้งคณะกรรมการสอบ ภายใน 6 เดือน

 กติกาการเยี่ยมแบบใกล้ชิด  

  1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่ใส่กางเกงขาสั้น กระโปรงควรไม่สูงเกินหัวเข่า เสื้อไม่ควรเป็นชนิดเอวลอยหรือเกาะอก
  2. ไม่ลักลอบนำสิ่งของใดๆ ให้แก่ผู้ต้องขังโดยเด็ดขาด