ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางขอ 
"งดเยี่ยมญาติวันที่ 1 - 30 เมษายน 2563" เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

เยี่ยมปกติ  

 หลักเกณฑ์สำหรับบุคคลภายนอกในการติดต่อขอเยี่ยมผู้ต้องขัง 

 1. กรณีการติดต่อเยี่ยมผู้ต้องขังเข้าใหม่ในครั้งแรก อนุญาตให้บุคคลภายนอกที่มีนามสกุลเดียวกันกับผู้ต้องขังเข้าเยี่ยมได้ แต่ในครั้งต่อไป จะต้องเป็นบุคคลที่ผู้ต้องขังได้แจ้งรายชื่อลงทะเบียนไว้กับทัณฑสถานฯ ไม่เกิน 10 รายชื่อเท่านั้น จึงจะอนุญาตให้เข้าเยี่ยมได้
 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนให้เจ้าหน้าที่ทำการบันทึกข้อมูลทุกครั้งที่ขอเยี่ยม
 3. ผู้ต้องขังที่ขอเยี่ยมจะต้องไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย งดการเยี่ยมญาติ
 4. ต้องเข้าเยี่ยม/ติดต่อ ในวันและเวลาที่เรือนจำกำหนดเท่านั้น

  ข้อห้ามสำหรับบุคคลผู้ขอเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง (ฝ่าฝืนอาจจะไม่อนุญาตให้เยี่ยม)  

 1. มีอาการมืนเมา
 2. มีเหตุอันควรเชื่อว่าถ้าอนุญาตให้เยี่ยม/ติดต่อ อาจจะก่อการร้ายหรือกระทำผิดกฎหมาย
 3. แต่งกายหรือพูดจาไม่สุภาพ
 4. สกปรกหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 5. ไม่มีกิจเกี่ยวข้องหรือญาติมิตรของผู้ต้องขัง

  ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้เข้าเยี่ยม 

 1. อยู่ในบริเวณที่เรือนจำกำหนดให้เป็นที่เยี่ยมเท่านั้น
 2. ห้ามนำสิ่งของใดๆ ส่งมอบให้ผู้ต้องขังโดยไม่ได้รับอนุญาต
 3. ไม่แนะนำ ชักชวนหรือให้สัญญาณใดๆ แก่ผู้ต้องขังเพื่อกระทำความผิด
 4. พูดภาษาไทยและออกเสียงให้ดังพอที่พนักงาน ณ ที่เยี่ยมสามารถได้ยิน พูดภาษาอื่นได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาต
 5. ยินยอมให้บันทึกการสนทนาและยกเลิกการสนทนาได้หากเป็นไปด้วยความไม่เหมาะสม
 6. ห้ามถ่ายภาพหรือบันทึกภาพในเรือนจำหรือผู้ต้องขัง ก่อนได้รับอนุญาต