การลงชื่อในบัญชีเยี่ยม

  การขึ้นทะเบียนรายชื่อเยี่ยมผู้ต้องขัง  

  1. ผู้ต้องขัง 1 คน สามารถขึ้นทะเบียนผู้เข้าเยี่ยมได้ไม่เกิน 10 รายชื่อ
  2. ญาติผู้มีรายชื่อจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนยื่นให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ เคาเตอร์เยี่ยมญาติ สำหรับการติดต่อขอเยี่ยม
  3. หากเป็นรายชื่อนอกเหนือจาก 10 รายชื่อในบัญชีจะไม่สามารถเข้าเยี่ยมได้
  4. ผู้ต้องขังสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอเพิ่มชื่อหรือขอยกเลิกรายชื่อในทะเบียนเยี่ยมได้ในทุกกรณี