วิธีการใช้งาน | Help


***** ค่าบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ครั้งละ 15 บาทต่อรายการ *****

Counter Service fee is 15 Baht per transaction

กรุณาดูข้อมูลส่วนสุดท้าย สำหรับการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ต้อง | See the last section for help with adding or editing prisoners

ผู้ต้องขังจะได้รับเงินเข้าไปยังบัญชีภายใน 3 – 5 วันทำการ หลังจากคุณชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส | Inmates receive money three to five days after payment at Counter Service


1. ลงทะเบียน | Register


1. เลือก “ลงทะเบียน” ในเมนู | Select ‘Register’

2. สร้างบัญชี | Creating Account
> ชื่อผู้ใช้ ควรเป็นชื่อที่จำได้ง่าย และต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้น | Choose a Username and Password that is easy to remember
> ใช้รหัสผ่านที่คุณจำได้ง่าย และกรอกยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง | Enter and repeat Password
> กรอกและตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณใช้อีเมลที่ถูกต้อง | DO NOT use an email address starting with numbers

3. กรอกข้อมูลส่วนตัว | Fill in your information
> ชื่อและนามสกุลจริงของท่าน | First and Last Name
> ชื่อและนามสกุลจริงของท่านต้องเป็นชื่อที่ปรากฏใน
10 รายชื่อเยี่ยมญาติที่ผ่านการอนุญาติจากผู้ต้องขัง
> ที่อยู่ ควรเป็นที่อยู่ปัจจุบัน และไม่จำเป็นต้องเป็นที่อยู่เดียวกันกับที่ปรากฏบนบัตรประชาชน | Fill in your address

4. เบอร์โทรศัพท์เป็นข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต้องกรอก *** หากท่านไม่ใช้หมายเลขที่สามารถติดต่อได้ บัญชีจะไม่สามารถอนุมัติได้ | Telephone number is a required field ***

5. LINE ID เป็นช่องทางหนึ่งที่เราไว้ใช้ติดต่อท่านในขั้นตอนของการอนุมัติ | LINE ID is a required field. To install LINE app go to https://line.me/en/
> เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักและรูปบัตรประชาชน เป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการอนุมัติ | 13 digit ID card or passport number and upload of ID card image is required for approval

> รูปบัตรประชาชนที่ท่านอัพโหลด ต้องถ่ายจากด้านหน้าให้มีความคมชัด สามารถอ่านรายละเอียดบนบัตรได้เพื่อง่ายสำหรับการอนุมัติ | The front image of ID card or passport must be clear

6. รายละเอียดผู้ต้องขัง | Prisoner Details
> ท่านสามารถลงทะเบียนรายชื่อผู้ต้องขังได้ 2 คน | You can register two prisoners per account
> ชื่อ – นามสกุลจริง และหมายเลขผู้ต้องขังต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง | Prisoner’s full name and prisoner number must be correct
7. หลังจากที่ท่านกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว กด “สร้างบัญชี ” ท่านจะพบกับภาพดังรูปด้านบน ถือเป็นอันเสร็จสิ้นการลงทะเบียน | After filling in the information, click “Create Account”. A confirmation message will be display.

2. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการลงทะเบียน | Application processed by officer

  • หลังจากที่ท่านส่งข้อมูลการสมัครแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบพิจารณาอนุญาตและยืนยันบัญชีของท่าน | After submission the application will be reviewed and approved.
  • ในขั้นตอนนี้ อาจใช้เวลานานสุด 7 วันทำการ ขึ้นอยู่กับความคับคั่งในงานของเจ้าหน้าที่ | This process may take up to 7 working days.
  • ท่านจะได้รับการแจ้งยืนยันให้ใช้บัญชีของท่านได้ผ่านทางไลน์และทางอีเมล | You will receive confirmation via LINE and via email once your account has been activated.
  • เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านถ้ามีปัญหาหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม | Officer will contact you should there be a problem or need more information.
  • หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน หรือบัญชีผู้ใช้ โปรดส่งอีเมลไปที่ help@cida.site โดยระบุปัญหาพร้อมทั้งรายละเอียดของท่านอย่างครบถ้วนชัดเจน | If you have a problem with registration or user account, Please send an email to help@cida.site with specific details of the problem.

3. วิธีการฝากเงินออนไลน์ | How to send money online

แตะ “เมนู” | Tap “Menu”
แตะ “ฝากเงินออนไลน์” | Tap “Money Online”
แตะ “ฝากเงินออนไลน์” | Tap “Money Online”

เลือก “จำนวนเงิน” | Choose “Amount”

เลือก “ผู้ต้องขัง” | Choose “Prisoner”
*หมายเหตุ: ชื่อผู้ต้องขังที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้จะถูกกรอกลงไปในช่องเพื่อให้เลือกอัตโนมัติ | Note: Prisoner names associated with your account will appear and be available for selection.
แตะ “ต่อไป” | Tap “Next”
แตะ “ต่อไป” | Tap “Next”
แสดงบาร์โค้ดเพื่อชำระเงินที่ 7-11 | Present your order with the barcode to make payment at Counter Service or 7 Eleven.

วิธีการเพิ่ม ลบหรือแก้ไขรายชื่อผู้ต้องขัง | Add, Remove or Change prisoner list

แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับบัญชีที่ลงทะเบียนและได้รับการอนุมัติเปิดใช้บัญชีแล้ว และใช้สำหรับการเพิ่ม ลบหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ต้องขัง โดยจะใช้เวลาดำเนินการเหมือนการลงทะเบียนบัญชีใหม่ โดยท่านจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางช่องทางที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้ | This form only applies to approved account and is used for adding, removing or changing prisoners.

เลือก “แก้ไขรายชื่อผู้ต้องขัง” | Choose “Edit prisoner details”
> กรอก “ชื่อผู้ใช้” ของท่าน | Enter your “Username”
> อีเมลของท่านที่ลงทะเบียนไว้จะปรากฏขึ้นมาโดยอัตโนมัติและไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ | Your registered email will appear automatically and cannot be edited.
> เลือก “สิ่งที่ท่านต้องการจะทำ” | Choose “I would like to…”
หากท่านเลือก “เพิ่มชื่อผู้ต้องขัง” กรุณากรอกข้อมูล | If you choose “Add prisoner name” please fill out:
> ชื่อจริง-นามสกุล | Prisoner name
> หมายเลขผู้ต้องขัง | Prisoner number
> ความสัมพันธ์กับผู้ต้องขัง ที่ท่านต้องการจะเพิ่ม | Relationship to the prisoner whom you wish to add
และแตะ “ส่ง” | and tap “Send”
หากท่านเลือก “นำชื่อผู้ต้องขังออก” กรุณากรอกข้อมูล | If you choose “Remove prisoner name” please fill out:
> ชื่อจริง-นามสกุล | Prisoner name
> หมายเลขผู้ต้องขังที่ท่านต้องการจะลบ | Prisoner number
และแตะที่ “ส่ง” | and tap “Send”
หากท่านเลือก “เปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ต้องขัง” กรุณากรอกข้อมูล | If you choose “Change details of prisoner” please fill out:
> ชื่อจริง-นามสกุลผู้ต้องขังปัจจุบัน | Current prisoner name
> หมายเลขผู้ต้องขังปัจจุบัน | Current prisoner number
> ชื่อจริง-นามสกุลผู้ต้องขังใหม่ที่ท่านต้องการจะเพิ่ม | New prisoner name
> หมายเลขผู้ต้องขังใหม่ที่ท่านต้องการจะเพิ่ม | New prisoner number
และแตะที่ “ส่ง” | and tap “Send”